Hvad er en praktiserende læge?

Praktiserende Læger er selvstændige erhvervsdrivende, der har en overenskomst med Regionerne (og kommunerne).
Regionerne honorerer lægerne for hver patient der kommer til konsultation og for forskellige andre ydelser lægerne laver.
Der ud over får praksis et fast beløb pr patient pr år.
Kommunerne betaler, når det fx er lægeattester i forbindelse med sygemeldinger mv.
De Praktiserende Læger står selv for driften af praksis, køb, husleje, nybygning- ombygning af praksis, personale, efteruddannelse, edb inventar mm.

Vi har travlt i de danske lægehuse. Der er ca. 3600 Praktiserende Læger i Danmark.
En stor del af praktiserende læger er over 60 år og kun 6 % er under 40 år. Først efter år 2020 forventes antallet af Praktiserende Læger at stige iht PLO´s prognose 2012.

De Praktiserende Læger har 42 milloner kontakter om året og færdigbehandler 90% af alle kontakter uden at sende dem videre til det dyrere sekundære sundhedssysten (hospitalerne, speciallæger i andre specialer mm).

Almen praksis har en central placering som patienternes primære indgang og kontakt til sundhedsvæsenet og varetager rollerne som generalist, gatekeeper og tovholder.
Almen praksis’ grundlæggende funktion er selvstændig varetagelse af undersøgelse, vurdering og behandling af langt størstedelen af de symptomer, sygdomme og helbredsproblemer, som borgerne henvender sig til sundhedsvæsenet med.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en Praktiserende Læge er 46,7 timer. Der foregår meget arbejde uden om selve patientarbejdet.

Efter selve lægeuddannelsen på universitet (ca. 6-7 års varighed) har vi i Lægehuset i Ferritslev været i turnus 1,5 år på hhv. medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling (herunder skadestue) samt lægehus.
Dernæst vikariater på andre afdelinger/lægehuse og siden brugt min. 5 år på at specialisere os inden for de forskellige sygdomme.
Vi har arbejdet i forskellige lægehuse og forskelige sygehusafdelinger: medicinsk afdeling, organkirurgisk afdeling, gynækologisk afdeling, børneafdeling og psykiatrisk afdeling.
Og ja. Så har vi da alle fået børn og familie ved siden af…